Click here to view this page in English
» eKhTMB½redIm
» cUlrYm CasmaCik
» GtßbTfµI
» GtßbTcas;
» bBa¢ÚnGtßbT
» TMB½rrUbft
» BaküsRmg;
» TMB½rcab;GarmµN_epSgeTot
» TMnak;TMng

RbvtþisaRsþ nig  CIvRbvtþi

» CIvRbvtþisemþc hu‘n Esn
» CIvRbvtþisemþc Ca sIum
» CIvRbvtþisemþc ehg sMrin
 

 

 

 

 

karRsg;BaküBI r)aykarN¾rbs;rdæaPi)al Gaemrik nig buKÁlsMxan;²mYycMnYn

 

BaküsRmg;BIGtßbT r)aykarN¾énkarGnuvtþn¾siT§imnusS enAkñúgRbeTskm<úCa qñaM1998

ecjpSayeday kariyal½yRbCaFib,etyü siT§imnusS nig kargar.

26 kumÖH qñaM1999

RbPB ³³ http://www.state.gov/www/global/human_rights/1998_hrp_report   

---------------------------------------------------------------------------------------------

BaküsRmg;BIGtßbT km<úCaemIleXIjGnaKtd¾PøWføarbs;xøÜn tamry³karkarBarGtItkarnaMecj BIRKb;RbeTsTUTaMgBiPBelak edIm,IsßabnaR)asaTbUraN
Richard C. Paddock, Los Angeles Times
2 ]sPa 2004

---------------------------------------------------------------------------------------------

BaküsRmg;BIGtßbT  ebHdUgxJúMyMERsk edIm,Ikm<úCa

Diana West, The Washington Times

7 sIha 1990

---------------------------------------------------------------------------------------------

BaküsRmg;BI Khaven Neak (Mok Khan)

14 tula 1998

---------------------------------------------------------------------------------------------

BaküsRmg;BI elak sm rgSIú GMBIkarKMaRT smaCiksmaCrbs;Gaemrik Dona Rohrabacher

14 mkra 2000

---------------------------------------------------------------------------------------------

BaküsRmg;BI elak Edmund S. Muskie

RksYgkarbreTsGaemrik .  va:sIunetanDIsIu

tula 1990

---------------------------------------------------------------------------------------------

BaküsRmg;BI elak Sidney S. Ke

tula 1998

 

Copyright 2004